วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์ของพลังงานทดแทน

1. ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวดีขึ้นเนื่องจากประชากรไทยในประเทศหันมาใช้ผลผลิตทางธรรมชาติที่ผลอตได้เองภายในประเทศทดแทนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างประเทศ
2. ด้านผลผลิตทางการเกษรตร ส่งผลให้ผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น นอกเหนือจากใช้เป็นพืชอาหาร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเศษเหลือจากการผลิตพืชอาหาร อาทิ แกลบ และชานอ้อย สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ทั้งสิ้น สามารถสร้างรายได้ทางการเกษตรภายในประเทศ
3. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทนช่วยลดมลพิษที่เกิดจากใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิล อาทิ ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
4. ด้านสาธารณูปโภค สามารถใช้พลังงานทดแทนมาช่วยอำนวยความสะดวกในด้านสาะรณูปโภคได้ อาทิ การผลิตไฟฟ้าใช้ภายในชุมชนจากพลังงานแสงอาทิตย์


(หนังสือ วิชาการปริทัศน์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น